«Қарағанды университетінің хабаршысы» туралы ақпарат

«Қарағанды университетінің хабаршысы» туралы ақпарат

«Қарағанды университетінің хабаршысы» ғылыми мерзімді басылымның мақсаты — ғылымның барлық саласында Қазақстан және басқа елдер ғалымдарының ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін баспасөзде ашық жариялау.
Журналдың міндеттері:
1996 жылдан журнал екі серия бойынша («Гуманитарлық ғылымдар сериясы» және «Жаратылыстану ғылымдар сериясы»), 2004 жылдан сегіз серия бойынша шығып тұрды: «Математика»; «Физика»; «Химия»; «Биология. Медицина. География.»; «Экономика»; «Педагогика»; «Филология»; «Тарих. Философия. Құқық». Әрбір серияның жарыққа шығу жиілігі — тоқсанына 1 рет.

2010 жылдан журнал 9 серия бойынша жарияланады — «Құқық» сериясы дербес бөлінді.
Журналдың әрбір сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция).

«Тарих. Философия» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-7236.
«Құқық» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-7945.
«Химия» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-718Х.
«Биология. Медицина. География» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойын-ша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-7201.
«Физика» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталыққа тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-7198.
«Филология» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-198Х.
«Экономика» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-1998.
«Математика» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-7929.
«Педагогика» сериясы ISSN Сериялық басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталықта тіркелген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) ISSN 2518-7937.

Ғылыми іс-әрекеттің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ҚР БҒМ Ғылым және білім саласындағы бақылау бойынша комитетпен ұсынылған
Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың ғылыми журналдары жайлы ақпарат
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым және білім саласындағы бақылау бойынша комитет жөніндегі ереженің 14-бабының 9) тармақшасына сәйкес және сарапшылар кеңесінің ұсынысы негізінде ғылыми іс-әрекеттінің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ҚР БҒМ ГБСБК ұсынылған басылымдар тізіміне Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің келесі журналдары енді:

  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Физика» сериясы (10.07.2012 ж. Комитеттің бұйрығы, № 1082).
  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Құқық» сериясы (27.12.2012 ж. Комитеттің бұйрығы, № 1735).
  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Математика» сериясы (15.03.2013 ж. Комитеттің бұйрығы, № 532).
  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Химия» сериясы (15.03.2013 ж. Комитеттің бұйрығы, № 532).
  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Тарих. Философия» сериясы (15.03.2013 ж. Комитеттің бұйрығы, № 532).
  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Экономика» сериясы (15.03.2013 ж. Комитеттің бұйрығы, № 532).
  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Биология. Медицина. География» сериясы (30.05.2013 ж. Комитеттің бұйрығы, № 894).
  • Қарағанды университетінің хабаршысы. «Педагогика» сериясы (10.07.2012 ж. Комитеттің бұйрығы, № 1082).

Жалпы мағлұматтар
Әрбір серияның жарыққа шығу жиілігі — тоқсанына 1 рет.

Журнал редакциясының электронды мекенжайы — vestnick_kargu@ksu.kz (Журналда мақала жариялауға қатысты барлық мәселелер бойынша осы электронды мекенжай бойынша хабарласу қажет)

ҚарМУ Баспасының электронды мекенжайы — izd_kargu@mail.ru; 513820@mail.ru

Журналда мақаланы жариялау құны – 4000 (төрт мың) теңге

Банк реквизиттері

Қазақстанның Халық банкінде

«Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ» РММ
СТН 302000033720
ЖТК KZ796010191000077867
БИК HSBKKZKX
БСН 990540002444
«Қазақстанның Халық банкі» АҚ

Центр Кредит Банкінде

СТН 302000033720
ЖТК KZ 988560000004472257
БИК KCJBKZKX
БСН 990540002444
«Центр Кредит Банкі» АҚ

Мақалаға рецензия жазу тәртібі

Редакцияға келіп түсетін қолжазбаларға 1 айдың ішінде рецензия жазылып, редакция алқасына ұсынылады.

Бас редактор (немесе жауапты хатшы) мақаланың журналдың безендірілуі мен тәртібіне сәйкестігін анықтап, сол сала бойынша маманданған ғылым докторы немесе ғылым кандидаты болып табылатын тәуелсіз сарапшыға ұсынады.

Рецензияға ұсынылған мақаланың авторы, оның жеке мәліметтері көрсетілмейді.

Рецензия мазмұны квалификациялық талдауға, нақты, айқын дәлелдерге негізделуі тиіс.

Рецензияда мына мәселелер қамтылады:
- Тақырыптың өзектілігі;
- Ғылыми жаңалығы, зерттеудің негізгі нәтижелері;
- Мақала мазмұнының құрылымдық жүйелілігі мен логикасы;
- Мақала мазмұнының тақырыпқа сәйкестігі;
- Рецензенттің ескертпелері мен рецензент ұсынысы (басылымға ұсынылады, тиісті ескертпелерді түзегеннен кейін басылымға ұсынылады, басылымға ұсынылмайды).

Экспертиза нәтижелері теріс болған жағдайда мақала басылымға ұсынылмайды.